Štefan Dvorčák - Šada


Firma vznikla v roku 1997 oko FO a pôsobí hlavne v podtatranskom regióne, ale aj v jeho širšom okolí. So svojim spoľahlivým, odborným, pracovným tímom použivajúcim najnovšie technológie sa zaraďuje medzi moderné firmy. Pôsobí a realizuje stavby prevažne na bytovom fonde a objektoch občianskej vybavenosti.

V posledných rokoch firma prešla dynamickým rozvojom a disponuje ideálnym technickým vozovým vybavením pre práce vo výškach. Má skúsených remeselníkov pre jednotlivé pracovné oblasti. Pracovníci sú odborne a zdravotne spôsobilí pre výkon uvedených prác (aj na prácu vo výške), dodržiavajú aktuálne platné právne predpisy, BOZP, hygienické a protipožiarne predpisy, technické normy, EN STN.